Konwent jest najwyższą władzą Korporacji, zbiera się nie rzadziej niż raz na 5 lat. Członkami Konwentu są wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi Korporacji.

Do wyłącznej kompetencji Konwentu należy:

  • określenie głównych kierunków działalności Korporacji,
  • wybór Rady,
  • wybór Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  • udzielanie Radzie absolutorium po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalanie zmian Statutu,
  • nadawanie członkostwa honorowego,
  • uchylanie uchwał Rady,
  • pozbawienie członkostwa honorowego,
  • nadawanie godności Honorowego Prezydenta na wniosek Wielkiej Ławy.